Rasutveckling RUS

RUS - Rasutveckling

Aktuellt


Behöver du MH för att kunna tävla bruks och har brukshundras? Anmäl till vår intresselista så försöker vi ordna när vi fått tillräckligt med intressenter. Maila rus@bodensbrukshundklubb.se


Planen är att arrangera ett MH 2019 på klubben.


Övriga raser hänvisas till BPH, närmaste ställe är på Grans Naturbruksgymnasium.


Officiell SBK-utställning kommer arrangera 24 maj på klubben, se mer info på exteriör-sidan!

OBS NYA PRIORITERINGSREGLER FRÅN 2017-01-01


Prioritering av anmälda hundar. Då lokalklubb är arrangör skall i första hand företräde ges för hund:


1. av SBK-ras som i SKK's register är ägarregistrerad på medlem i arrangerande klubb, och i behov av MH för tävlande


2. av SBK-ras som är i behov av MH för tävlande. Därefter hund, oavsett ras som ska utbildas i SBK:s verksamhet för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren. Om det är en oregistrerad hund är deltagandet inofficiellt utan officiell registrering av resultatet.


3. av SBK-ras som är i behov av MH för registrering av avkomma.

RUS – exteriör

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och exteriörbeskrivningar. Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras.


RUS – mentalitet

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.


Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.


Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.


MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.Bodens Brukshundklubb & Hundungdom, c/o Lundberg, Älvvägen 12, 96144 Boden.

Org.nr 898500-5597 PG 32 62 43 - 3

© Copyright  BBHK & HU 2019

Kontakt

Sammankallande

Helene Rudh

Maila mig >>